5/30/2012

Przełom czy puste słowa ?

Należycie pielęgnowane dziedzictwo przesądza o atrakcyjności regionu, podnosząc konkurencyjność produktów turystycznych. Zabytki, miejsca o znacze­niu historycznym oraz środowiska kulturowe są zasobami nieodnawialnymi, zatem gospodaro­wanie nimi musi stać się procesem długotermi­nowym. Społeczeństwo może czerpać korzyści z ochrony i aktywnego korzystania z tego dzie­dzictwa, gdyż coraz częściej traktowane jest ono jako ważny czynnik rozwoju lo­kalnego, sposób na przyciągnię­cie turystów, tworzenie nowych miejsc pracy oraz kreowanie po­zytywnego wizerunku regionu. 

Rozwój ekonomiczny, kul­turalny i społeczny, jakiego w ostatnich latach doświadcza Polska, otwiera możliwość mo­dernizacji kraju. Pozytywnym zjawiskom towarzyszą jed­nak działania destrukcyjne, przez co zachowane przez wieki miejsca zmieniają wygląd: przebu­dowuje się historyczne budynki, burzy lub nisz­czy detale architektoniczne, likwiduje się parki i ogrody, niszczy stanowiska archeologiczne, uni­fikuje się fragmenty miast, przez co zatracają autentyczność i odmienność.


Te negatywne działania wynikają z braku świadomości wartości zabytków i całego dzie­dzictwa. Zabytki są nośnikami treści kulturo­wych, dokumentami historii i świadkami przeszłości. Stano­wią materialne świadectwa po­szczególnych etapów rozwoju kultury i sztuki, historycznych wy­darzeń i przemian obyczajowo kulturowych. Zaniechanie ich ochrony oznacza nieodwracalne straty dla kultury, rozwoju nauki oraz kształtowania tożsamości kulturowej.

Rafał Jurkowlaniec - marszałek województwa dolnośląskiego.


Ten tekst pojawił się w dodatku do Newsweeka z okazji Ogólnopolskiego Kongresu Regionów jaki odbywa się w Świdnicy w dniach 29-30 maja 2012. Wśród standardowych formułek pojawiają się fragmenty, w których możemy zobaczyć nareszcie troskę o niszczejące dziedzictwo oraz docenioną rangę zabytków dla rozwoju regionu. Gdyby jeszcze te słowa udało się przeistoczyć w czyny...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.