2/11/2013

Pod kontrolą ?

Trzy pisma dotyczące kontroli konserwatorskich na terenie Dolnego Śląska, które zostały nadesłane z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu obrazują działalność organów państwa.


Odpowiedź na pismo stowarzyszenia "Monitoring Zabytków" o przesłanie sprawozdania i planu kontroli obiektów zabytkowych:W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18 maja 2008 r. ( data wpływu 20 maja 2008 r) proszę przyjąć następujące wyjaśnienie i informacje.

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu nie istnieje obowiązek sporządzania planu kontroli, czy też wykazu takich kontroli, które mają przeprowadzone w danym roku , a tym samym również sporządzania sprawozdań z kontroli.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r., nr 162,poz.l568 z późn. zm.) w rozdz. 4 reguluje bardzo ogólnie nadzór konserwatorski, w tym zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami ; obowiązek ten nie wynika również z regulaminu urzędu nadanego przez wojewodę.

Brak obowiązku sporządzania planu kontroli i sprawozdań z kontroli sprawia, że formalnie nie istnieje w tym zakresie informacja publiczna.
W tym stanie rzeczy nie mamy możliwości przesłania Panu żądanych dokumentów.oraz:


W związku z Pana pismami, skierowanymi do Wojewody Dolnośląskiego, dotyczącymi udostępnienia różnych informacji z zakresu działalności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, na zasadzie określonej w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz.1198 ) przesyłam zbiorczą odpowiedź .

1.Pismo z dnia 25 maja 2009 r. sygn. MKOZ/51/05/09 Zawiera żądanie, w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112,poz.l 198), przesłania sprawozdań z działalności poszczególnych Delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków za lata 2007- 2008 w celu opublikowania na stronie internetowej stowarzyszenia Monitoring.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31,poz.206),

3) Statutu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

4) Regulaminu jednostki.

Przywołane akty prawne nie nakładają na nas obowiązku sporządzania sprawozdań z działalności. Fakt ten powoduje, że nie istnieje w tym zakresie informacja publiczna, nie możemy zatem przesłać oczekiwanych sprawozdań.

2.Pismo z dnia 25 maja 2009 , sygn.MKOZ/48/05/09

Zawiera żądanie udostępnienia danych w zakresie ilości wydanych decyzji

administracyjnych dotyczących czasowego wywozu zabytków za granicę w okresie od 01.11.2008 do 01.05.2009.

W identycznym wnioskiem wystąpił Pan do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w dniu 4 maja 2009 r. Przesłaliśmy odpowiedź przy piśmie z dnia 13 maja 2009 , L.dz.DWKZ-EK-050-5/09.

Niniejszym podtrzymuję informacje i wyjaśnienie zawarte w mojej odpowiedzi z dnia 13 maja 2009 r.

3.Pismo z dnia 25 maja 2009 r., sygn. MKOZ/47/05/09

Zawiera żądanie udostępnienia informacji publicznej w zakresie ilości przeprowadzonych inspekcji w obiektach zabytkowych w roku 2008 r, z podziałem na Delegatury. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu wykonał w 2008 r. ok.2200 kontroli i inspekcji. Nie mamy jednak obowiązku prowadzenia spisu ( wykazu ) takich działań. Brak obowiązku sporządzania wykazów tego rodzaju zdarzeń sprawia, że formalnie nie istnieje w tym zakresie informacja publicznia. Nie możemy zatem spełnić Pana żądania w w/w zakresie.Udało się także uzyskać listę zaleceń pokontrolnych wydanych właścicielom obiektów zabytkowych.


W odpowiedzi na pisma j.w. przedstawiam spis zaleceń pokontrolnych wydanych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu w okresie od 1 listopada 2010 do 21 marca 2011.

1. Kębłowie, pałac
2. Kanclerzowice, spichlerz
3. Niwnice, spichlerz
4. Niwnice, dwór
5. Maciejowiec , dwór
6. Kudowa Zdrój, pensjonat „Bajka", ul. Zdrojowa
7. Nowa Ruda , kościół pomocniczy Wniebowzięcia NMP
8. Nowa Ruda, kościół pomocniczy Podwyższenia KrzyżaKomentarz jest zbędny. Na Dolnym Śląsku jest około 8 000 zabytków nieruchomych, w ciągu niecałych 5 miesięcy wydano zalecenia pokontrolne dla 8 obiektów. Ile przeprowadzono kontroli - tego nie wie nikt...

4 komentarze:

 1. Anonimowy2/13/2013

  "Fakt ten powoduje, że nie istnieje w tym zakresie informacja publiczna, nie możemy zatem przesłać oczekiwanych sprawozdań."

  No bez żartów. Jeśli już została przeprowadzona kontrola jakiegoś zabytku, to istnieje obowiązek sporządzenia protokołu - art. 39 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jeśli zaś został sporządzony protokół, to istnieje obowiązek udostępnienia go (tak samo zresztą, jak wszystkich innych dokumentów związanych z kontrolą) - art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  Żarty ktoś sobie naprawdę stroi?

  OdpowiedzUsuń
 2. Anonimowy2/13/2013

  Tak działają te instytucje...

  OdpowiedzUsuń
 3. Anonimowy2/13/2013

  "Udało się także uzyskać listę zaleceń pokontrolnych wydanych właścicielom obiektów zabytkowych."

  Uspokoiłam się, nie jest jednak tak źle.

  OdpowiedzUsuń
 4. Anonimowy2/13/2013

  "Z przepisów o ochronie zabytków nie wynikają żadne obowiązki Ministra Skarbu Państwa."

  Ale tu mają rację: WKZ nie musi prowadzić wykazu kontroli. Natomiast ma obowiązek udostępnienia dokumentów z konkretnej kontroli, czyli jeśli ktoś żąda dokumentów z kontroli i wymienia przy tym konkretny zabytek, to wtedy dostanie.

  Ewentualnie można się zapytać, czy takie a takie zabytki były kontrolowane, to wtedy też otrzyma informację (tak/nie). Jeśli tak - może żądać dokumentów z przeprowadzonej kontroli przy danym zabytku.

  OdpowiedzUsuń

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.