5/10/2013

Herb uratowany

W odpowiedzi na pismo wysłane do Urzędu Miasta Gliwice pismo, dotyczące herbu miasta wiszącego nad tunelem prowadzącym na płytę rozbieranego stadionu XX-lecia w Gliwicach:

Zastępca Prezydenta Gliwic
Piotr Wieczorek
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

zp1@um.gliwice.pl

Nawiązując do wypowiedzi Pana Prezydenta, której treść przytoczono w Nowinach Gliwickich dnia 17.04.2013 r., pragnę zauważyć, co następuje:

Każdy obywatel ma prawo zwrócić się do każdego organu administracji publicznej w tym kraju – zgodnie z art. 63 Konstytucji w związku z art. 221 k.p.a. – w każdej sprawie, którą uzna za ważną dla swojego indywidualnego interesu, interesu osoby trzeciej (za jej zgodą) lub interesu publicznego.Każdy ma prawo oczekiwać, że jego wniosek zostanie rozpoznany rzetelnie i sprawnie – czyli zgodnie z preambułą Konstytucji RP.

Ma prawo też oczekiwać, że jego wniosek, skarga lub petycja zostaną załatwione w sposób należyty i terminowo - zgodnie z art. 223 § 2 k.p.a. oraz art. 7 k.p.a. (w postępowaniu skargowo-wnioskowym należy bowiem również stosować zasadę wyrażoną w art. 7 k.p.a., por. Małgorzata Jaśkowska, Komentarz aktualizowany do art. 223 Kodeksu postępowania administracyjnego, stan prawny: 2012.10.22).

„Należyte załatwienie sprawy” to nie tylko udzielenie kompleksowej, wyczerpującej, dokładnej odpowiedzi na wniosek, skargę czy petycję (art. 223 § 2 k.p.a. w związku z art. 7 k.p.a.), to również – zdaniem wnioskodawcy - odpowiedź podana w sposób uprzejmy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zwyczajami.

Należy bowiem zauważyć, że organy gminy, miasta są dla obywateli danej gminy czy miasta, a nie na odwrót. Organy te mają obowiązek zaspakajać potrzeby wspólnoty (przy okazji warto zaznaczyć, że do zadań własnych gminy, które obejmują właśnie zaspokajanie potrzeb wspólnoty, należy m. in. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym), ale mają również obowiązek – co wykazano wyżej – załatwiać sprawy poszczególnych obywateli; te sprawy, które ci obywatele uznają za ważne (wniosek w sprawie obiektu, który miał być zniszczony, a który prawdopodobnie ma walory zabytkowe, z pewnością należy zaliczyć do wniosków składanych w interesie publicznym). Załatwianie tych spraw nie tylko powinno być rzetelne, powinno być jeszcze dokonane w sposób nie urągający dobrym obyczajom. To w końcu z woli poszczególnych obywateli organy te sprawują swój urząd.

Podstawa niniejszego wniosku: art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 223 § 2 k.p.a. i art. 225 § 2 k.pa. (wniosek dotyczy sposobu udzielania odpowiedzi przez organ administracji publicznej, składany jest więc w interesie publicznym).

Na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także art. 11b ust. 1, ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wnoszę o przesłanie kopii odpowiedzi udzielonej w sprawie herbu nad tunelem prowadzącym na płytę boiska starego stadionu w Gliwicach (po usunięciu z niej danych osobowych, chronionych na podstawie odrębnych przepisów).


nadeszła odpowiedź:


W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 29.04.2013r. (UM-224163/2013) w sprawie tablicy herbowej usytuowanej nad tunelem prowadzącym na płytę boiska starego stadionu w Gliwicach uprzejmie informuję, że zgodnie z ustnym poleceniem Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka przedmiotowy herb Miasta Gliwice zostanie w trakcie robót budowlanych zdemontowany i przekazany do Muzeum w Gliwicach. W powyższej sprawie nie była udzielana pisemna odpowiedź.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.