4/05/2010

Zamek na podpałkę...

Zamek Niesytno wiosną 2010 roku to obraz nędzy i rozpaczy. Pierwszą niespodzianką jest brak dojazdu do bramy. Na drodze prawdziwy śmietnik, leżą stare dywany, jakaś folia, gałęzie. Następny widok, jaki czeka odwiedzających, to ogołocony z drzew budynek bramny - zdjęcie w nagłówku strony można uznać za archiwalne. Jedyną nowością jest przyczepiona do drzewa tabliczka z napisem "Nieupoważnionym wstęp wzbroniony", ale na pierwszy rzut oka widać, że nikt się tym nie przejmuje. Zniknęła większość metalowego ogrodzenia - przypuszczalnie sprzedano je na złom. Na dziedzińcu leżą przygotowane do wyniesienia drzwi wyrwane gdzieś w ruinach pałacu, a zaraz obok sterta drzewa, ten widok sprawia że chyba nikt nie ma wątpliwości co czeka te drzwi. Dodatkowo wszędzie walają się połamane ramy okien, a z budynku bramnego "wyparował" dach (nie było go już rok wcześniej). W przejściu bramnym pałacu wystają pręty zbrojeniowe stropów, prawdopodobnie wkrótce zostaną przycięte i wyniesione na złom. Na elewacji straszy pęknięta ściana, nie wiadomo czy została celowo rozkuta (widoczna jest pustka), czy rozpadła się sama. Elementy drewniane, już niedługo posłużą jako podpałka w którymś z miejscowych pieców, ale ciężko powiedzieć do czego mogą się przydać resztki schodów i inne fragmenty kamieniarki, również przygotowane do wyniesienia. Niestety zniknęły również resztki windy w jednym ze skrzydeł pałacu, jeszcze rok temu wydawało się że jest to niemożliwe, ponieważ chodzenie po zawalonych sklepieniach grozi w najlepszym przypadku kalectwem, a jednak ktoś zaryzykował i zapewne spieniężył jeden z niewielu ocalałych fragmentów wyposażenia w składnicy złomu. Tylko zamek wydaje się być bezpieczny, bo chronią go skały i sprawia wrażenie niedostępnego. To tylko złudzenie, bo nawet tam widać połamane drzewa i sterty śmieci. Wychodząc z zamku, notabene przebywanie na jego terenie jest nielegalne, pozostawała nadzieja, że to może początek porządkowania ruin. Szybko zostaje rozwiana - po oddaleniu się na bezpieczną odległość z dziedzińca wychodzi człowiek, który niesie drewno na podpałkę do swojego domu.
Wypada zapytać, kto jest temu wszystkiemu winny. Czy są to mieszkańcy Płoniny, właściciel, a może lokalne władze i konserwator zabytków? Zapewne każdy z nich, ale ciężko winić ludzi, którzy z powodu zwykłej biedy demolują jedyny skarb jaki mają we wsi. Nie wynieśli widocznie z domu takich zasad jak poszanowanie cudzej własności, poszanowanie dla zabytków, czy pojęcie wspólnego dobra. W obliczu biedy nawet profesor historii sztuki mógłby robić coś podobnego, to nie jest grupa przestępcza kradnąca dzieła sztuki dla grubych milionów. Nie ma kto tym ludziom uświadomić, że dbanie o ten obiekt przyniesie im więcej korzyści niż parę kilogramów złomu, bo sami raczej na to nie wpadną. Pozostawiony sam sobie pałac, aż się prosi o to żeby z niego "korzystać" do woli, bo perspektyw na to że będzie lepiej nie ma żadnych. W tym momencie dochodzimy do właściciela - z pewnością zrobił co mógł, żeby tak było. Został pozostawiony na pastwę złodziei i działającego na jego niekorzyść czasu. Tutaj wypada usprawiedliwić obecnego właściciela - przecież może ze swoim zamkiem robić co chce, kto mu zabroni ? Na każdym kroku konserwator zabytków pokazuje swoją bezsilność, to wypada tylko uśmiechnąć się z politowaniem i nic nie robić. Każdy kto inwestował swoje pieniądze w obiekty zabytkowe, wie że konserwator w przypadku remontu zjawi się natychmiast z szeregiem nakazów i zakazów utrudniających życie i przeczących zdrowemu rozsądkowi, Teraz giną kamienne detale i nikt nie protestuje, w przypadku renowacji zostanie wydany nakaz ich rekonstrukcji, w każdym najdrobniejszym szczególe, zapewne będzie musiał być zrekonstruowany portal, który tak po prostu został skradziony i nikogo to nie interesowało. Zapewne w interesie właściciela jest nic nie robić, tylko czekać aż się zawali, albo zgłosi się ktoś z atrakcyjną ofertą kupna. Szkoda że z każdym rokiem ruina staje się mniej atrakcyjna do sprzedaży i mniej warta, a wkrótce może się zawalić, w najgorszym przypadku na kogoś i wtedy obecny "pan na zamku" może się nie wygrzebać z kłopotów. Tylko wtedy będzie już za późno.Ostatni winny - konserwator zabytków i władze odpowiedzialne za to co się dzieje. Pozornie bezsilne, na każdym kroku to demonstrujące. Przecież nie można postawić policjantów strzegących zamku non stop, nie można nakazywać komuś co ma robić ze swoją własnością, a to brak przepisów itd. Można to zauważyć na każdym kroku i nawet uwierzyć, tylko że to nie jest prawda. Przepisy prawa budowlanego są jasne i czytelne:Art. 2. Przepisy ustawy (prawo budowlane) nie naruszają przepisów odrębnych,a w szczególności:(...) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami —w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanychdo rejestru zabytków oraz obiektów i obszarówobjętych ochrona konserwatorska na podstawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.(...)Rozdział 6Utrzymanie obiektów budowlanychArt. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanegojest obowiązany utrzymywać i użytkować obiektzgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowaniapoddawane przez właściciela lub zarządcę:1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającejna sprawdzeniu stanu technicznego:a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferycznei niszczące działania czynników występującychpodczas użytkowania obiektu.(...)(...)3. Właściwy organ — w razie stwierdzenia nieodpowiedniegostanu technicznego obiektu budowlanegolub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska — nakazuje przeprowadzenie kontroli,o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawieniaekspertyzy stanu technicznego obiektu lubjego części.(...)Wypada zapytać - czy są przeprowadzane na obiekcie jakiekolwiek kontrole ? Raczej wątpliwe, chyba że właściciel ma w poważaniu ich wyniki.Art. 66. 1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:1) jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lubzdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwumienia, albo3) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia— właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku.2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, właściwyorgan może zakazać użytkowania obiektu budowlanegolub jego części do czasu usunięcia stwierdzonychnieprawidłowości.Art. 67. 1. Jeżeli nieużytkowany lub niewykończonyobiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowylub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającąterminy przystąpienia do tych robot i ich zakończenia.2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obiektów budowlanychwpisanych do rejestru zabytków.3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanychdo rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorskana podstawie miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego, decyzję, o której mowaw ust. 1, właściwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkimkonserwatorem zabytków.4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązanyzająć stanowisko w terminie 30 dni. Niezajęciestanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie.Art. 69. 1. W razie konieczności niezwłocznegopodjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwadla ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni,na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.2. Do zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy,środków przewidzianych w ust. 1 są upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O podjęciu tych działań organy te powinnyniezwłocznie zawiadomić właściwy organ.Art. 70. 1. Właściciel, zarządca lub użytkownikobiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązkiw zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach, są obowiązani w czasie lubbezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego częśći usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki,które mogłyby spowodować zagrożenie życia lubzdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska,a w szczególności katastrofą budowlaną (...)Więcej szczegółów zainteresowani mogą znaleźć w ustawie Prawo Budowlane, a przedstawione wyrywkowo artykuły są chyba czytelne i nie pozostawiają wątpliwości. Obiekt jest tylko teoretycznie chroniony przed osobami postronnymi, a praktycznie może wejść każdy i o tym, że nie powinien dowie się dopiero w środku (jak znajdzie odpowiednie drzewo)Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami również precyzuje jasno:Art. 4. Ochrona zabytków polega, w szczególności,na podejmowaniu przez organy administracji publicznejdziałań mających na celu:1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnychi finansowych umożliwiających trwałe zachowaniezabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodowaćuszczerbek dla wartości zabytków;3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystaniaz zabytków;4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemuwywozowi zabytków za granicę;5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków(...)Art. 5. Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jegowłaściciela lub posiadacza polega, w szczególności,na zapewnieniu warunków:1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskichi robot budowlanych przy zabytku;3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczeniaw jak najlepszym stanie;4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkuoraz jego znaczeniu dla historii i kultury.(...)Art. 49. 1. Wojewódzki konserwator zabytków możewydać decyzję nakazującą osobie fizycznej lub jednostceorganizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystaniaz zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawawłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządualbo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego,przeprowadzenie prac konserwatorskichlub robot budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ichwykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożeniezniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku.2. Wykonanie decyzji nakazującej przeprowadzenieprac konserwatorskich lub robot budowlanych przy zabytkunieruchomym nie zwalnia z obowiązku uzyskaniapozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkachokreślonych przepisami Prawa budowlanego.3. W przypadku wykonania zastępczego prac konserwatorskichlub robot budowlanych przy zabytkunieruchomym wojewódzki konserwator zabytków wydajedecyzję określająca wysokość wierzytelnościSkarbu Państwa z tytułu wykonania zastępczego tychprac lub robot, ich zakres oraz termin wymagalności tejwierzytelności.4. Wierzytelność Skarbu Państwa z tytułu wykonaniazastępczego prac konserwatorskich lub robot budowlanychprzy zabytku nieruchomym podlega zabezpieczeniuhipoteka przymusowa na tej nieruchomości,na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków,na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3. Jeżelinieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczeniemoże być dokonane przez złożenie wniosku i decyzjido zbioru dokumentów.Art. 50. 1. W przypadku wystąpienia zagrożenia dlazabytku ruchomego wpisanego do rejestru, polegającegona możliwości jego zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży, zaginięcia lub nielegalnego wywiezienia za granicę,wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzjęo zabezpieczeniu tego zabytku w formie ustanowieniaczasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia.(...)3. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zabytkunieruchomego wpisanego do rejestru, polegającegona możliwości jego zniszczenia lub uszkodzenia,starosta, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków,może wydać decyzję o zabezpieczeniu tego zabytkuw formie ustanowienia czasowego zajęcia doczasu usunięcia zagrożenia. Przepisy o gospodarcenieruchomościami stosuje się odpowiednio.4. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie zagrożenia,o którym mowa w ust. 1 lub 3:1) zabytek ruchomy może byc przejęty przez wojewódzkiegokonserwatora zabytków, w drodze decyzji,na własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniemna cele kultury, oświaty lub turystyki, za odszkodowaniemodpowiadającym wartości rynkowejtego zabytku;2) zabytek nieruchomy może być na wniosek wojewódzkiegokonserwatora zabytków wywłaszczonyprzez starostę na rzecz Skarbu Państwa lub gminywłaściwej ze względu na miejsce położenia tegozabytku, w trybie i na zasadach przewidzianychw przepisach o gospodarce nieruchomościami.(...)Więcej przepisów w ustawie. Problemem nie jest prawo, tylko pieniądze i chęci. Tych pierwszych brakuje zawsze, a z tym drugim też nie jest najlepiej. Władze odpowiedzialne za taki stan rzeczy żalą się na każdym kroku, mówiąc o związanych rękach i inne podobne dyrdymały, a zabytki giną w oczach. Prawo stosowane jest wybiórczo - prawie zawsze wtedy, kiedy podejmowany jest remont zabytku na koszt właściciela, kiedy trzeba wyłożyć pieniądze z własnej (czyli naszej wspólnej) kieszeni, przestaje ono istnieć. Niestosowanie się do przepisów prawa jest traktowane jako przestępstwo, więc na ławie oskarżonych powinni zasiąść: mieszkańcy, właściciel, konserwator zabytków, odpowiednie organy (nadzór budowlany, starosta), a także autor niniejszego artykułu. Tylko komu to przyniesie korzyść jeżeli zamek dalej się rozpada i znika z każdym dniem ? A może to rzeczywiście remont ?Jest winda (2009)i już jej nie ma (2010)podpałka przygotowana:kolejnej zimy może już nie przetrwać:więcej zdjęć w galerii

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.