10/12/2013

Konieczne są zmiany!

(...)Projekt programu zawiera szeroki zakres słusznych rekomendacji, dotyczących wielu aspektów ochrony dziedzictwa kulturowego, oraz wpisuje ochronę zabytków w strategię rozwoju kraju. Dziedzictwo to w Polsce jest obecnie na wielu obszarach w bezprecedensowy sposób zagrożone w wyniku zmian ustrojowych i cywilizacyjnych, co jednakże nie zostało dostatecznie wyartykułowane w projekcie.

Dokument trafnie określa szereg wyzwań stojących przed systemem ochrony dziedzictwa w Polsce. Pewne konieczne działania nie zostały jednak dopracowane lub zostały pominięte.

Horyzont czasowy projektu w teorii wskazuje na lata 2013-2016, ale mamy już praktycznie końcówkę roku 2013, więc realnie - po ewentualnym uwzględnieniu zgłaszanych zmian – będzie to program trzyletni 2014-2016. Okres ten, choć względnie krótki, to powinien być maksymalnie wykorzystany z jednej strony do przygotowania podstaw i założeń zmian „systemowych” – system prawny, polityka zarządzania dziedzictwem, a z drugiej do szybkiego i skutecznego zajęcia się obiektami najbardziej zagrożonymi i problemami wymagającymi pilnego uregulowania.

Zdajemy sobie sprawę, że nasze postulaty mogą wykraczać poza ramy czasowe programu, ale w obliczu braku zwerbalizowanej polityki ochrony dziedzictwa uważamy za konieczne ich zamieszczenie tutaj, bo powinny one stanowić podstawę opracowania spójnego systemu, którego obecny brak negatywnie wpływa na skuteczność konkretnych działań.(...)Tymi słowami rozpoczyna się dokument p.t. „Propozycje zmian do projektu Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016” opracowany przez grono entuzjastów i fachowców w wybranych dziedzinach, skupionych wokół grupy Ratujemy Polskie Zabytki. Zawiera on klika wybranych zadań na kilka najbliższych lat, dzięki podjęciu i wykonaniu których powinno udać się powstrzymać proces znikania lub doprowadzania do stanu kompletnej ruiny wielu obiektów zabytkowych w Polsce.

więcej szczegółów na stronie: tripsoverpoland.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.